4) { $t = 1; } $fntClass = 'pers'; if (isset($_POST['fontclass'])) { $fntClass = $_POST['fontclass']; } $variants = array(); switch ($t) { case 1: $words = array("با", "سب", "بر", "نا", "ین", "بو", "ند", "حا", "ما", "یا", "سا", "یر", "لا", "کر", "فر", "یم", "مح", "فب", "سو", "حو", "ید", "مو", "یب", "نو", "نس", "کن", "بن", "حب", "سد", "یس", "مر", "مب", "بح", "حر", "یل", "عا", "حن", "حد", "من", "کس", "بل", "حل", "طر", "مد", "لب", "مع", "بب", "مس", "قا", "حم", "مل", "بم", "بع", "بس", "سن", "سم", "نم", "نح", "صا", "بد", "عر", "کف", "یح", "کب", "لم", "قر", "طا", "فا", "صو", "بق", "لو", "حص", "عل", "نط", "عب", "نن", "عم", "یو", "سل", "کو", "قب", "می", "بی", "نی", "سی", "لی", "یی", "حی", "کی", "عی", "قی", "فی", "صی", "طی", "مه", "به", "نه", "سه", "له", "یه", "حه", "که", "عه", "قه", "فه", "صه", "طه", "ها", "هم", "هر", "هن", "هد", "هو", "هس", "هب", "هف", "هل", "هح", "هص", "کا", "یک", "نک", "سک", "کل", "بک", "مک", "حک", "لک", "فک", "عک", "قک", "کک", "طک", "هک", "هی", "هه", "ها", "کا", "هم", "یک", "هر", "نک", "هن", "هد", "سک", "هو", "کل", "هس", "بک", "مک", "هب", "حک", "لک", "فک", "هف", "هل", "هح", "هک", "عک", "قک", "کک", "طک", "صک", "صر", "مق", "صل", "بف", "قو", "عد", "کم", "بص", "یع", "مط", "نر", "لس", "قد", "سع", "حق", "عن", "نق", "یق", "طو", "سط", "قل", "نف", "صد", "طل", "طب", "سف", "فو", "بط", "یف", "عص", "قس", "لف", "مص", "لح", "لل", "سس", "قع", "فع", "فق", "حط", "عو", "فس", "صن", "نع", "عط", "طق", "لع", "صع", "فص", "صح", "لن", "فل", "یط", "حف", "قص", "صف", "صم", "لق", "کد", "قط", "لر", "صب", "لد", "فن", "مم", "حع", "سق", "طم", "طح", "مف", "طع", "حح", "فح", "نص", "عق", "قم", "فط", "لط", "یص", "فد", "عس", "قن", "لص", "فم", "عف", "قف", "صط", "کع", "طس", "طف", "کح", "قح", "صص", "صس", "طن", "نل", "سص", "قق", "عح", "کص", "هق", "فف", "کط", "عع", "صق"); for ($i=81; $i<=132; $i++) $variants[$i] = 2; $variants[133] = 3; $variants[134] = 4; $variants[135] = 4; $test_title = "2-Letter Blocks"; break; case 2: $words = array("سبا", "سبه", "یسب", "بیس", "مسا", "نیر", "بین", "سبر", "بیم", "فبه", "سبی", "کنن", "مین", "نند", "کفب", "کسو", "سیا", "نما", "یکر", "کیر", "سلا", "کند", "بیا", "سبن", "سید", "یند", "بند", "سما", "بما", "یلی", "بیر", "بعد", "محل", "نسا", "هسب", "نحا", "سنا", "حمه", "ینه", "ببا", "بها", "مقا", "هند", "یما", "منا", "نسب", "بحا", "بفا", "مهو", "حلس", "کسب", "نکا", "میل", "نین", "نبه", "میر", "حصو", "بصا", "همی", "محم", "بنا", "سنب", "عنو", "حبم", "نیم", "علی", "بسی", "بسب", "یکا", "بحس", "بلا", "یکی", "نیس", "سکا", "حنی", "حیر", "نمی", "سکل", "منط", "محب", "ملی", "حبی", "حبه", "میا", "محا", "بقا", "حمع", "سیر", "مند", "بحب", "کنی", "طلا", "حنا", "حسب", "هما", "کبر", "لیا", "نطا", "نبی", "لما", "یبا", "مسب", "سند", "نبح", "عیب", "لیب", "نبا", "حند", "سبب", "معا", "کیل", "قیق", "همه", "هبر", "نفر", "عمل", "یحا", "مید", "حمد", "قبص", "مبا", "بیب", "لید", "صلا", "حمل", "معه", "لیس", "مسک", "سبم", "حبل", "فبن", "بلف", "سبف", "عمو", "فیل", "همح", "حلی", "سبک", "کبا", "حسن", "بمی", "کسی", "سکی", "حسی", "عیر", "بحر", "سحص", "کلا", "نید", "سیم", "حسا", "کلی", "فبا", "سیو", "کنو", "معر", "مبو", "حقی", "لیل", "نطق", "بسک", "محن", "عیی", "سمی", "نبو", "میب", "قبل", "مبی", "فعا", "سحن", "کیه", "بنه", "لند", "نکر", "طقه", "بکی", "عنی", "هنر", "هها", "مله", "حلا", "هیح", "ملل", "ببه", "سبق", "بید", "کمی", "حیا", "بحق", "نسک", "بعا", "بیح", "یبی", "حسم", "کسا", "نحس", "حنک", "لیو", "بسر", "یسا", "یحی", "هفب", "عبا", "لین", "نکل", "لبا", "بحو", "نمو", "بنح", "منب", "سیس", "بلی", "علم", "مسح", "نبر", "حصی", "یمی", "لله", "یلو", "معی", "سنک", "ملا", "سبو", "سهر", "حها", "مکا", "سها", "مها", "مهم", "بهر", "نها", "بها", "یها"); $variants[225] = 2; $variants[226] = 2; $variants[227] = 2; $variants[228] = 2; $variants[229] = 2; $variants[230] = 2; $variants[231] = 3; $variants[232] = 4; $variants[233] = 4; $variants[234] = 4; $test_title = "3-Letter Blocks"; break; case 3: $words = array("کنند", "سبند", "حمهو", "بیسب", "حنین", "محلس", "حبما", "بیما", "بسیا", "میلی", "یسبر", "نبحا", "سبفا", "هنکی", "همحن", "منطق", "فیلم", "بعیی", "نیسب", "هسبن", "همین", "سنبه", "قبصا", "نقلا", "حقیق", "محبل", "کفبه", "مینه", "نطقه", "بنها", "نسکا", "محنی", "حمله", "محمد", "حبلف", "نسبب", "یلیو", "نحسب", "محمو", "بحقی", "کنیم", "عییر", "سبکا", "کسبر", "بسکی", "مسکل", "کیلو", "سکیل", "کلیس", "سینم", "حسین", "بکیه", "ینما", "یعنی", "مللی", "نکلی", "نبیح", "بیحه", "حمعی", "بینی", "همکا", "سبکه", "مطبو", "فبند", "سکلا", "منیب", "حسنو", "یسبم", "هفبه", "سیسب", "یسبی", "یسکا", "بکیر", "صنعب", "کنید", "مسحص", "یلیا", "مینی", "طبیع", "سحصی", "علمی", "بسبه", "نسسب", "هنکا", "معیب", "صمیم", "قسمب", "حبیا", "سبکی", "مسلم", "نبطا", "نبقا", "سبین", "حسبی", "ممکن", "لببه", "قیقا", "مسبق", "نسحو", "بصمی", "میلا", "بلکه", "قعیب", "عملی", "کفبک", "فبکو", "محسی", "سکسب", "کمبر", "محصو", "مسیر", "منطو", "سمند", "مسبر", "بیعی", "یبها", "سبقل", "بعصی", "بلند", "عیین", "محیط", "نسین", "کمیب", "حبهه", "بحلی", "معنا", "صفها", "کسبی", "مبیا", "بسبا", "حلسه", "حبلا", "کسبا", "سیقی", "همیب", "هسبی", "بحصی", "صعیب", "کسید", "مسحد", "عببا", "علیه", "سلما", "حیلی", "سبیم", "حلیل", "همبر", "مهمب", "ینها", "سبها", "معبق", "حصیل", "یکسن", "بیسر", "ببها", "حمعه", "نکیر", "بلیس", "عبقد", "کسنب", "حصیب", "سنها", "حمین", "یسیو", "کمیس", "معمو", "کفبن", "بیسن", "کنبر", "سیله", "سحنا", "نکبه", "کسبه", "سطین", "بحصص", "نعبی", "ملیا", "قیمب", "نبسا", "میسی", "یسنه", "فلسط", "لسطی", "بسحی", "هسکر", "یسبا", "حبصا", "حسمه", "قیقه", "صحنه", "مبهم", "نیمه", "مینا", "سحیص", "هسبا", "سنکی", "مهند", "بقلا", "سهید", "منبس", "لسبا", "مسکو", "ببلی", "نکین", "نسمن", "معلو", "محبو", "بلیع", "لیسی", "مطلب", "کفبا", "حسبه", "نبسر", "بنیا", "ببلا", "بلفن", "مبلا", "نسبا", "سینی", "مبنا", "بقسی", "عطیم", "مبحد", "قسیم", "کلسب", "محمع", "فلسف", "نفبی", "مبفا", "سبقی", "بقیم", "نطیر", "قیقب", "محبر", "سیمی", "محنا", "محقق", "نکهب", "بعلق", "کهبا", "طیفه", "لیبه", "هسبه", "معما", "نعمب", "نقطه", "همیس", "بهبر"); $variants[247] = 3; $test_title = "4-Letter Blocks"; break; case 4: $words = array("بیشتر", "هستند", "منطقه", "مختلف", "تشکیل", "نتیجه", "سینما", "طبیعی", "تصمیم", "تعیین", "گفتگو", "تحقیق", "تغییر", "مهمتر", "سیستم", "تبلیغ", "تحصیل", "معتقد", "شخصیت", "صنعتی", "تشخیص", "تحلیل", "تقسیم", "حقیقت", "گفتند", "کمیته", "هستیم", "متخصص", "همیشه", "تنظیم", "نیستی", "سخنگو", "بستگی", "بینند", "فلسفه", "سنگین", "مستقل", "متعلق", "مبتلا", "محققا", "نیستن", "سلطنت", "پیگیر", "مسلمی", "تخصصی", "تکمیل", "تجهیز", "پیشین", "تفسیر", "تعطیل", "پیچید", "مصلحت", "تکلیف", "کیفیت", "بخشید", "منتقل", "سلسله", "نشسته", "حقیقی", "طبیعت", "منطقی", "تیمها", "نشینی", "حسینی", "بخشها", "منتقد", "کتیبه", "مهمتر", "منتشر", "تبیین", "متغیر", "تحکیم", "تعبیر", "تحمیل", "مشخصا", "نسبتا", "مسیحی", "مستند", "جستجو", "بیستم", "کلیسا", "ببینی", "چشمکی", "تسهیل", "جمشید", "منتظر", "مجتمع", "محیطی", "تسلیم", "جستگی", "مبتنی", "مستقر", "هستید", "منحنی", "مجسمه", "فلسفی", "تضمین", "معتبر", "قسمتی", "مستمر", "تجلیل", "مملکت", "شمشیر", "تعقیب", "شبکیه", "تقلید", "شکسته", "مصطفی", "تثبیت", "علمیه", "معیشت", "منحصر", "منتهی", "سمتها", "تبعیض", "میکند", "تعلیم", "صمیما", "بکنند", "تضعیف", "خلیفه", "مشخصه", "صمیمی", "متعهد", "مشکلی", "همچنین", "نخستین", "یکشنبه", "نیستند", "مسلمین", "پیشگیر", "تحصیلی", "مستقیم", "پنجمین", "چشمگیر", "سلطنتی", "قسمتها", "سنگینی", "تحقیقی", "ببینید", "تحمیلی", "تعطیلی", "پیشینه", "ببینیم", "معیشتی", "پیغمبر", "هفتمین", "جنگلها", "هشتمین", "جمعیتی", "گنجینه", "ببینند", "متخصصی", "کلینیک", "تحلیلی", "محققین", "فتحعلی", "شخصیتی", "مستضعف", "طبیعتا", "مسیحیت", "تصمیمی", "قیمتها", "نشینند", "همیشگی", "نیستیم", "مستطیل", "متهمین", "خشمگین", "تبلیغی", "تشکلها", "صنعتگر", "نشستند", "حقیقتا", "شکستگی", "تلفیقی", "تکنیکی", "محیطها", "سهمگین", "معلمین", "متفقین", "نفهمید", "سختگیر", "صحبتها", "بنشینن", "تفصیلی", "صمیمیت", "مستعمر", "مستثنی", "تکمیلی", "تضمینی", "مستعمل", "حقیقتی", "مشکینی", "همبسته", "شکستند", "ببخشید", "همنشین", "بنشینی", "بیفتند", "هنگفتی", "عمیقتر", "مستقلا", "نسبتها", "کشتیها", "محصلین", "فضیلتی", "نشیبها", "نشینیم", "پیشینی", "بفهمیم", "بفهمند", "مستمند", "مملکتی", "گسیخته", "فلسطینی", "پنجشنبه", "میلیمتر", "شخصیتها", "همبستگی", "نستعلیق", "تحلیلگر", "سیستمها", "کلینیکی", "مستقیما", "مستقیمی", "بیستمین", "منتخبین", "مستحکمی", "گسیختگی", "تصمیمها", "بنشینیم", "بستگیها", "همنشینی", "ننشینند", "تحقیقها", "کیفیتها", "جمعیتها", "بیفکنیم", "عصبیتها", "گنجشکها", "ننشستند", "تصنیفها", "تبعیضها", "فضیلتها", "شگفتیها", "تعلیقها", "متکلمین", "بیفکنید", "بیفکنند", "خستگیها", "سکنجبین", "طبیعیست", "صمیمیتی", "فمنیستی", "مستعجلی", "مستعصمی", "متخصصند", "کشمکشها", "مصلحتها", "مصیبتها", "ملتفتند", "نصیحتها", "مستضعفین", "فیلیپینی", "قسطنطنیه", "فمینیستی", "نیهیلیسم", "مستحکمتر", "فلسطینیها");//, "آهنگی", "آمیخته", "آشفتگیها" $test_title = "5 to 9-Letter Blocks (real words)"; break; } if (isset($_POST['data'])) { $data = $_POST['data']; $question = explode(",", base64_decode($data)); $variant = $question[1]; $textname = $question[2]; $question = $question[0]; } else { srand((float)microtime() * 1000000); $question = rand(0, count($words)-1); if (isset($variants[$question])) { $variant = rand(1, $variants[$question]); if ($variant==1) $variant = ""; } else $variant = ""; $textname = ""; for ($i=0; $i4) $folder = (strlen($word)/2)."/"; else $folder = ""; ?> Test for Disjoining Frequently Occurring Shapes:

Test for Disjoining Frequently Occurring Shapes: $test_title

\n"; print "

The correct answer is:

"; for ($i=0; $i

\n"; exit("

Back to the Persian Tests

"); } elseif ($correct) { print "

Test for Disjoining Frequently Occurring Shapes: $test_title

\n"; print "

You have answered correctly.

is disjoined into:

"; for ($i=0; $i\n"; exit("

Back to the Persian Tests

"); } } ?> "; for ($i=0; $i"; if (isset($variants[$i])) { for ($j=2; $j<=$variants[$i]; $j++) { print ""; } } } print "
$folder".$words[$i].".gif
$folder".$words[$i]."$j.gif
"; } else { ?>

Test for Disjoining Frequently Occurring Shapes:

Please disjoin these 0 letters by typing them on your keyboard from right to left:

\n"; } ?>

Keyboard layout, unshifted
Back to the Persian Tests